sn1.gif (6602 bytes)

SONLOGO.JPG (1839 bytes)  SONS OF NORWAY SONLOGO.JPG (1839 bytes)

Distrikt 8 - Medlems-sider

D8LOGO.GIF (21189 bytes)

rwb_line.gif (207 bytes)

Her vil det om kort tid komme innhold som er beregnet kun på medlemmer, og det er antatt å legge opp til innlogging med passord. 

Det er bl.a. meningen å legge ut Charter of Constitutions 2000-2002 i Norsk Versjon.

 

Den er for tiden under revisjon, og da jeg er usikker på om det er lovlig å publisere den på Internett, holder jeg den foreløpig tilbake.

 

De som er interessert kan ta kontakt med Webmaster som da vil sende en kopi i PDF-format via e-mail når den er komplett.

 

rwb_line.gif (207 bytes)

 

Distriktslover for

DISTRIKT 8 NORGE

SONS OF NORWAY

§    1.0    HJEMMEL

                Disse lover er fastsatt med hjemmel i By-laws (Stiftelsesdokument, lover og vedtekter) for Sons of Norway Distriktslover.
                Utfyllende fortolkning av lovene gjøres i henhold til de fastsatte lover.

§    2.0    NAVN OG AVGRENSNING

                Distriktets navn skal være Distrikt 8 Norge, Sons of Norway.

                Distriktet inkluderer Norges fastland samt Svalbard og Ishavsøyene.

§    3.0    HENSIKT OG FORMÅL

                I tillegg til det som er nevnt i ordenens lover, skal hensikt og formål være:

    a.         Å fremme interessen for Norsk emigrasjonshistorie til Nord-Amerika,
                samt interessen for dagens Norsk-Amerikanske samfunn.

    b.        Å tilføre organisasjonens medlemmer i Nord-Amerika informasjon om,
               og kontakt med, dagens Norge, ved å gjennomføre felles aktiviteter mellom
               Distrikt 8 og de øvrige distrikter.

    c.        Å aktivt søke kontakt med nordmenn og norskættede som bor i USA eller Canada,
               eller som har flyttet til/tilbake til Norge og informere om organisasjonens og
               Distrikt 8's hensikt, formål og aktiviteter.

    d.        Å aktivt hjelpe medlemmer som ønsker å reise til og i våre 3 land.

    e.        Å tilrettelegge ungdoms-sport-reiser og kulturutvekslings-programmer mellom
               Distrikt 8 og de øvrige distrikter.

                Distriktstyret skal arbeide for å gjennomføre Distrikt 8's formål og hensikt på landsbasis.

§    4.0     MYNDIGHET

                Distriktslodgen skal være den lokale myndighet for Distrikt 8.

§    4.1    Central Lodge-medlemskap aksepteres ikke innenfor en radius av 40 km
               fra en lokallodge hovedsete. Unntatt herfra er Centrallodge medlemmer
               som hadde medlemskap før lokallodgen ble opprettet i området.

§    5.0    REPRESENTASJON

§    5.1   Hver lokallodge i Distriktet skal være berettiget til å ha to representanter for lodgen,
              og en representant for hver 50. medlem, eller flertall av 50.

                Representasjonen er basert på siste halvårsrapport før møtet i Distriktslodgen.

                Alle medlemmer som er tatt opp i den lokale lodgen kan velges, og for hver
                representant skal det velges en vararepresentant.

§    5.2   Lokallodgens president er automatisk delegert til Distriktslodgen.

§    5.3   Det er en betingelse for lokallodgens deltagelse på kongresser, seminarer og andre
              arrangementerat de har betalt kontingent til Sons of Norway International,
              distriktsavgift og at alle øvrige økonomiske mellomværende med Sons of Norway
              International og/eller distrikt 8 er gjort opp.

§    5.4   Styret kan i særlige tilfeller beregne renter på utestående fordringer - og må i så tilfelle
              indikere dette på den originale fakturaen/dokumentet. Kontingent og lotteri er unntatt.

§    6.0    DISTRIKTSLODGENS TILLITSMENN OG STYREMEDLEMMER

§    6.1   Distriktstyret skal ha følgende sammensetning: President, Visepresident, Sekretær,
              Kasserer samt 1 Styremedlem.
Presidenten, sekretæren og Kassereren ska ikke ha
              arbeidsoppgaver utover sine verv.

              Distriktspresidenten har anledning til, dersom et nytt Distriktstyre etter valg har en
              sammensetning som bare består av nye medlemmer, eller hvis han finner det
              nødvendig, å utpeke en konsulent til Distriktstyret. Konsulenten har kun tale og
              forslagsrett.

                Det er frivillig om sonene velger sonerådgiver og utgifter ved denne ordningen
                må dekkes av den / de lokale lodger.

§    6.2   Styremedlemmene skal utføre sine plikter i samsvar med lover for
              Distrikslodgen i Sons of Norway. Dog slik at det i Distrikt 8 skal gjelde:

§    6.2.1  Kasserer mottar alle penger som betales til Distriktslodgen og skal
                omgående deponere disse i en bank valgt av styret.

§    6.2.2 Alle utbetalinger skal foretas med sjekk eller bankgiro, utstedt av kasserer og
                kontrasignert av president eller sekretær i henhold til hva som bestemmes av
                Distriktstyret.

§    6.3   Representanter og vararepresentanter til internasjonale lodgemøter skal velges
              på møter i Distriktslodgen i henhold til lov om dette.

§    6.4   Distriktets kandidat(er) som representant(er) og vararepresentant(er) til det
              internasjonale styret skal nomineres på Distriktslodgemøtet, og deretter legges frem
              for endelig valg på det internasjonale lodgemøtet.

§    6.5   Ingen styremedlemmer, med unntak av Sekretær og Kasserer, skal inneha samme verv
              i mer enn 2 påfølgende perioder.

 

§    7.0    MØTER

§    7.1   Distriktslodgen skal avholde regulært møte hvert annet år i samsvar med de øvrige
              distrikter. Møtet avholdes over maksimalt tre dager, og slik at siste møtedag er minst
              45 dager før første møtedag i den internasjonale lodge.

                Tidspunktet for møtet bestemmes av Distriktstyret. Ekstraordinære møter kan
                avholdes dersom de lokale lodger forlanger det.

                Søknad fra en lokallodge som ønsker å arrangere det regulære Distriktslodgemøtet
                skal sendes Distriktstyret ved sekretæren, og avgjøres av Distriktslodgen to år i forveien.

§    7.2   Distriktstyret skal ha møte minst to ganger i året. Likelede kan et flertall av Distriktets
              styremedlemmer forlange at det avholdes distriktstyremøte.

 

§    8.0    REVISJON

§    8.1   Distriktslodgen velger to regnskapskyndige revisorer for to år ad gangen,
              og lodgens regnskaper skal revideres minst en gang pr. år.

§    8.2   Regnskap og revisjonsberetning sendes lokallodgene til orientering.

 

§    9.0    PLANER OG BUDSJETT

§    9.1   Styret koordinerer   planer og aktiviteter i den kommende 2 års periode.

§    9.2   Styret fremlegger på Distriktslodgemøtet budsjett for den samme 2 års periode.

 

§    10.0    DISTRIKTSPERSONAVGIFT

§    10.1   Distriktslodgemøtet ska fastsette personavgift til Distriktet for to års perioden.

§    10.2   Personavgiften fastsettes til kr. 60.- pr. medlem pr. år. Herav avsettes 40 % til å
                sende delegater til den internasjonale kongress.

 

§    11.0    REISEUTGIFTER

§    11.1   I Distriktets tjeneste dekkes utgifter etter rimeligste reisemåte mot regning.

§    11.2   Dekning av utgifter i samband med møter i Distriktstyret, undervalg og komiteer
                godkjennes av Distriktstyret.

§    11.3   Ved møter i Distriktslodgen skal det benyttes reiseutgiftsfordeling. Arrangerende
                Lodge medregnes ikke ved reiseutgiftsfordelingen. Distriktstyret bestemmer
                fordelingsnøkkelen.

 

§    12.0    VELDEDIGE FORMÅL

                Distriktslodgen skal ved hver kongress vurdere å avsette en del av akkumulert
                overskudd og/eller budsjetterte inntekter til å bygge et fond for et veldedig formål
                og/eller for medlemmenes og ordenens nytte.

                Formålet skal fastsettes av Distriktskongressen, og Distriktstyret skal disponere
                fondet på best mulig måte for å oppnå formålet.

 

§    13.0    LOVENDRINGER, FORSLAG OG RESOLUSJONER

§    13.1   Innsendelse av lovendringer, forslag og resolusjoner skal være Distriktslodgen's
                sekretær i hende senest 90 dager før det ordinære møtet i Distriktslodgen.

§    13.2   Disse lover kan forandres eller oppheves påethvert ordinært eller ekstraordinært
                Distriktslodgemøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

                Endringer vil tre i kraft umiddelbart, når det er godkjent av det internasjonale styret.

§    13.3   Nye lokallover, samt endringer i de lokale lover, skal sendes Distriktsekretæren
                og derfra til det internasjonale styret for godkjennelse.

Endringer innlagt 23.6.1994

Endringer innlagt 20.6.1996

Endringer innlagt 14.6.1998

 

rwb_line.gif (207 bytes)